Jelenia Góra: Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
Numer ogłoszenia: 136988 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze , ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczny, bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów samochodowych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 2. Przez paliwo rozumie się: olej napędowy i benzynę bezołowiową Pb 95 - z zastrzeżeniem, że w miejsce benzyny bezołowiowej Pb 95 Zamawiający będzie uprawniony dokonywać zamiennie zakupu benzyny bezołowiowej Pb 98. 3. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu paliwa na co najmniej jednej stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze, a także obsługę na stacji paliw przez 7 dni w tygodniu - co najmniej w godzinach od 6:00 do 22:00. 4. Sprzedaż paliwa każdorazowo odbywać się będzie według cen obowiązujących na stacji paliw w dniu, w którym zostanie dokonany zakup paliwa (tankowanie) - z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę stałego opustu. 5. Wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę opustu od ceny jednostkowej za 1 litr paliwa (bez względu na jego rodzaj) pozostanie niezmienna przez pełny okres obowiązywania umowy (tj. przez 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy). 6. Po dokonaniu tankowania Wykonawca potwierdzi podpisem i pieczęcią na karcie drogowej przedłożonej przez osobę pobierającą paliwo pobranie w danym dniu określonej ilości i rodzaju paliwa. 7. Podstawą rozliczenia każdego tankowania będzie wydany przez Wykonawcę dokument typu Wz zawierający następujące dane: datę, ilość i rodzaj pobranego paliwa ciekłego, cenę paliwa za 1 litr oraz łączną wartość pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, do którego paliwo zostało zatankowane, imię i nazwisko osoby pobierającej paliwo, a także numer karty drogowej, którą osoba ta się posługuje. Przedmiotowy dokument wymaga podpisu pracownika stacji paliw oraz osoby pobierającej paliwo. 8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, załączany będzie przez Wykonawcę do wystawionej za dany okres faktury Vat. Ustala się, że faktury Vat wystawiane będą przez Wykonawcę dwa razy w danym miesiącu: pierwsza faktura - za okres od 1. do 15. dnia miesiąca, w którym odbywało się tankowanie; druga faktura - za okres od 16. do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywało się tankowanie. Płatność za wystawioną fakturę Vat dokonywana będzie w formie bezgotówkowej (przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę) - każdorazowo w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat. 9. Paliwa oferowane przez Wykonawcę muszą: 1) spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.) - wdrążającym postanowienia Dyrektywy Nr 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG; 2) być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami: a) PN-EN 590 - w odniesieniu do oleju napędowego; b) PN-EN 228 - w odniesieniu do benzyny bezołowiowej Pb 95 (i Pb 98). 3) W przypadku zmiany normy określonej w w/w przepisach, paliwa oferowane przez Wykonawcę muszą posiadać jakość uwzględniającą te zmiany. 10. Prognozowane ilości paliwa przewidywane do zakupienia w okresie obowiązywania umowy (tj. przez 24 miesiące) wynoszą odpowiednio: 1) oleju napędowego - 20.000 litrów, 2) benzyny bezołowiowej 95 - 8.000 litrów (z zastrzeżeniem, że w miejsce benzyny Pb 95 Zamawiający będzie uprawniony dokonywać zamiennie zakupu benzyny Pb 98). 11. Ilości paliw wskazane w ust. 10 są ilościami orientacyjnymi, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych powyżej. Dostawy paliwa realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się ilościowo - w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości paliwa w stosunku do tych prognozowanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - o ile ofertę składa pełnomocnik; 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 (tj. potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności: koncesji, zezwolenia lub licencji) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzający odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - na potwierdzenie, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym: 1) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawiania faktury Vat w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy. W takiej sytuacji każda ze stron umowy w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących powyższe zmiany może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy zamówienia; 2) zmiany lokalizacji stacji paliw, na których dokonywany będzie zakup paliwa - z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie naruszy warunku dotyczącego maksymalnej odległości co najmniej jednej stacji paliw od siedziby Zamawiającego; 3) zmiany ilości zamawianego paliwa, wskazanych w ust. 10 Części II.1.4 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, które są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego - poprzez: a) ich zwiększenie - maksymalnie do 30 % przewidywanej ilości - przy czym zmiana ta może być spowodowana m.in.: zwiększeniem ilości wyjazdów służbowych lub przyjęciem na wyposażenie czy zakupem kolejnego pojazdu służbowego; b) ich zmniejszenie - maksymalnie do 30 % przewidywanej ilości - przy czym zmiana ta może być spowodowana: wycofaniem z eksploatacji użytkowanego przez Zamawiającego samochodu służbowego, ograniczeniem wyjazdów służbowych lub koniecznością zmniejszenia wydatków budżetowych na zakup paliwa. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (I piętro, pok. 15).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (pokój nr 12, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie