Zamówienia publiczne


Idź do treści

2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 209.000 euro pn.: "Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Powiatu Jeleniogórskiego" (znak sprawy: BZP.272.1.2.2016)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 06.04.2016 r.
skan ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 roku"
(znak sprawy: BZP.272.1.3.2016)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Mapa dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wykaz dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego - Załącznik Nr 3 do SIWZ

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 1 do projektu umowy

Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 8 do SIWZ
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 10 do SIWZ
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ
Szacunkowe ilości robót do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 r. - Załącznik Nr 12 do SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29.04.2016 r.
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 05.05.2016 r.
skan ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 209.000 euro pn.: "Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o odzyskanie podatku od towarów i usług VAT" (znak sprawy: BZP.272.1.4.2016)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 05.05.2016 r.
skan ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771 (Intensywne opady desczu lipiec 2012 r.)"
(znak sprawy: BZP.272.1.5.2016)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót STRONA TYTUŁOWA - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Przedmiar robót - Załącznik nr 7 do SIWZ
Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 10 do SIWZ
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ
Plan orientacyjny - Załącznik Nr 12 do SIWZ

Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 13 do SIWZ, w skład której wchodzą:
1) Strona tytułowa
2) Opis techniczny
3) Rysunki:
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek nr 1D
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek nr 2D
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek nr 3D
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek nr 4D
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek nr 5D
Projekt zagospodarowania terenu - rysunek nr 6D
Profil podłużny - rysunek nr 7D
Profil podłużny - rysunek nr 8D
Profil podłużny - rysunek nr 9D
Przekroje - rysunek nr 10D
Przekroje - rysunek nr 11D
Przekroje - rysunek nr 12D
Przekroje - rysunek nr 13D
Przekroje - rysunek nr 14D
Przekroje - rysunek nr 15D
Konstrukcja elementów odwodnienia - rysunek nr 16D

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 28.04.2016 r.)
skan wyjaśnień treści SIWZ

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 05.05.2016 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 5 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.05.2016 r.

skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 09.05.2016 r.)
skan wyjaśnień treści SIWZ z dnia 09.05.2016 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 09.05.2016 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ z dnia 09.05.2016 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z 5 i 9 maja 2016 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 10.05.2016 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ z dnia 10.05.2016 r.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 10 do SIWZ - po zmianach z dnia 10.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23.05.2016 r.
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.06.2016 r.


Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro pn.: "Likwidacja osuwisk w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17"
(znak sprawy: BZP.272.1.6.2016)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Projekt budowlano-wykonawczy - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ
Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 12 do SIWZ
skan Decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską
skan Pozwolenia na budowę

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 25.05.2016 r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 01.06.2016 r.Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro pn.: "Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz dozór nad pojazdami nieodebranymi przez właścicieli w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia"
(znak sprawy: BZP.272.1.7.2016)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - w zakresie Części I zamówienia - Załącznik Nr 1/A do SIWZ
Formularz ofertowy - w zakresie Części II zamówienia - Załącznik Nr 1/B do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt umowy - w zakresie Części I zamówienia - Załącznik Nr 4/A do SIWZ
Projekt umowy - w zakresie Części II zamówienia - Załącznik Nr 4/B do SIWZ

Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Szacunkowa ilość pojazdów, które podlegać będą: 1) przechowywaniu na parkingu strzeżonym, 2) dozorowi na placu składowym/parkingu (w okresie 18 miesięcy) - Załącznik Nr 6 do SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 21.06.2016 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.06.2016 r.


Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro pn.: "Likwidacja osuwisk w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17"
(znak sprawy: BZP.272.1.9.2016)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Projekt budowlano-wykonawczy - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ
Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ
W ykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 12 do SIWZ
skan Decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską
skan Pozwolenia na budowę

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 13.06.2016 r.)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 14.06.2016 r.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23.06.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.06.2016 r.Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego"
(znak sprawy: BZP.272.1.8.2016)


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki Nr: 1, 1a, 1b, 1c, 1d - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, klauzule, postanowienia szczególne fakultatywne, definicje pojęć i obligatoryjna treść kaluzul
Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący Części I i II zamówienia - Załącznik Nr 1e do SIWZ
Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy) dotyczący Części I i II zamówienia - Załącznik Nr 1f do SIWZ

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3a do SIWZ
Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy - Załącznik Nr 3b do SIWZ
Oświadczenie z art. 26 ust. 2b ustawy, o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 3c do SIWZ

Projekt umowy dotyczący części I zamówienia - Załącznik Nr 4a do SIWZ
Projekt umowy dotyczący części II zamówienia - Załącznik Nr 4b do SIWZ

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 14.06.2016 r.)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 14.06.2016 r.)

Informacja o zmianie treści załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 15.06.2016 r.)
Załączniki Nr: 1, 1a, 1b, 1c, 1d (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, klauzule, postanowienia szczególne fakultatywne, definicje pojęć i obligatoryjna treść kaluzul) po zmianach z dnia 15 czerwca 2016 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 20.06.2016 r.Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego"
(znak sprawy: BZP.272.1.10.2016)


Ogłoszenie o zamówieniu (nieaktualne)
Zawiadomienie dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego na stronie interentowej Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (właściwe)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki Nr: 1, 1a, 1b, 1c, 1d - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, klauzule, postanowienia szczególne fakultatywne, definicje pojęć i obligatoryjna treść kaluzul
Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący Części I i II zamówienia - Załącznik Nr 1e do SIWZ
Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy) dotyczący Części I i II zamówienia - Załącznik Nr 1f do SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3a do SIWZ
Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy - Załącznik Nr 3b do SIWZ
Oświadczenie z art. 26 ust. 2b ustawy, o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 3c do SIWZ
Projekt umowy dotyczący części I zamówienia - Załącznik Nr 4a do SIWZ
Projekt umowy dotyczący części II zamówienia - Załącznik Nr 4b do SIWZ

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 22.06.2016 r.)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 24.06.2016 r.)

Informacja o zmianie treści załącznika nr 1e do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący Części I i II zamówienia - Załącznik Nr 1e do SIWZ - po zmianach z dnia 24.06.2016 r. (zakładka nr 4)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 30.06.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaMateriały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471 - 4+550, Etap III [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"
(znak sprawy: BZP.272.1.11.2016)

skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ
Przedmiar Robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ
Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 12 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 30.08.2016 r.

Strona główna | 2014 | 2015 | 2015 r. - zamówienia do 30.000 euro | 2016 | 2016 r. - zamówienia do 30.000 euro | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego