Zamówienia publiczne


Idź do treści

2015

Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pn.: "Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych"
(znak sprawy: ROT-IV.272.1.2.2015)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Projekt budowlany - Załącznik Nr 6 do SIWZ
rysunek nr A1 do projektu budowlanego
rysunek nr A2 do projektu budowlanego
rysunek nr A3 do projektu budowlanego
rysunek nr A4 do projektu budowlanego
rysunek nr A5 do projektu budowlanego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Przedmiar robót (instalacja elektryczna) - Załącznik Nr 8a do SIWZ
Przedmiar robót (pozostałe roboty) - Załącznik Nr 8b do SIWZ

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 24.03.2015 r.)

skan wyjaśnień treści SIWZ

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 24.03.2015 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 24.03.2015 r.
Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 24.03.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.03.2015 r.
skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 25.03.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.03.2015 r.
skan wyjaśnień treści SIWZ z dnia 26.03.2015 r.


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 27.03.2015 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ z dnia 27.03.2015 r.
SIWZ po zmianach z 24 i 27 marca 2015 r.
Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianach z 24 i 27 marca 2015 r.
Załącznik Nr 4 do SIWZ - po zmianach z dnia 27.03.2015 r.
Załącznik Nr 9 do SIWZ - dodany w wyniku zmian tresci SIWZ z dnia 27.03.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.03.2015 r.
skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 27.03.2015 r.


Zmiana treści Zał. Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 01.04.2015 r.)
skan pisma dot. zmiany treści Zał. Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ - po zmianach z dnia 01.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 21.04.2015 r.
skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn.: "Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze"
(znak sprawy: ROT-IV.272.1.3.2015)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 18.06.2015 r.)

skan wyjaśnień treści SIWZ

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 18.06.2015 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 18.06.2015 r.
Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2015 r.
Załącznik Nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 18.06.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.06.2015 r.
skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 18.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 16.07.2015 r.
skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2652D w Staniszowie w km: 0+000 do 1+400"
(znak sprawy: BZP.272.1.1.2015)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ
Przedmiar robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ

Wykaz wykonanaych robót budowlanych - Załącznik nr 10 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczetsniczyć w wykonywaniu zamóienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ
Oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 12 do SIWZ

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 04.08.2015 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 04.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 21.08.2015 r.
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.08.2015 r. (korekta)
skan zmiany zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 28.08.2015 r.
skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaMateriały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania polegającego na termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
(znak sprawy: BZP.272.1.2.2015)


Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki do SIWZ:

Formularz ofertowy (dot. Części I zamówienia) - Załącznik Nr 1/A
Formularz ofertowy (dot. Części II zamówienia) - Załącznik Nr 1/B
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4
Projekt umowy (dot. Części I zamówienia) - Załącznik Nr 5/A
Projekt umowy (dot. Części II zamówienia) - Załącznik Nr 5/B
Wykaz wykonanych głównych usług (dot. Części I zamówienia) - Załącznik Nr 6/A
Wykaz wykonanych głównych usług (dot. Części II zamówienia) - Załącznik Nr 6/B

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dot. Części I zamówienia) - Załącznik Nr 7/A
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dot. Części I zamówienia) - Załącznik Nr 7/B
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 8
Opisy techniczno-budowlane budynków DPS "JUNIOR" w Miłkowie:
1) nr 1 - Załącznik Nr 9/A
2) nr 3 - Załącznik Nr 9/B
3) nr 6 i 7 - Załącznik Nr 9/C
4) kotłowni - Załącznik Nr 9/D
Zdjęcia budynków DPS "JUNIOR" w Miłkowie:
1) nr 1 - Załącznik Nr 10/A
2) nr 3 - Załącznik Nr 10/B
3) nr 6 i 7 - Załącznik Nr 10/C
4) kotłowni - Załącznik Nr 10/D
5) nr 17 - Załącznik Nr 10/E
Zdjęcie - usytuowanie obiektów DPS "JUNIOR" w Miłkowie - Załącznik Nr 11
Rzut obiektu kotłowni - Załącznik nr 12/A
Rzut parteru budynku nr 1 - Załącznik nr 12/B
Rzut I piętra budynku nr 1 - Załącznik nr 12/C
Rzut parteru budynku nr 3 - Załącznik nr 12/D
Rzut I piętra budynku nr 3 - Załącznik nr 12/E
Plan sytuacyjny - Załącznik Nr 13
Mapa zasadnicza obiektu - Załącznik Nr 14

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 31.08.2015 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 31.08.2015 r.
Załącznik Nr 5/A do SIWZ po zmianach z dnia 31.08.2015 r.
Załącznik Nr 5/B do SIWZ po zmianach z dnia 31.08.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.08.2015 r.
skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 12.10.2015 r.
skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę (gmina Stara Kamienica) w km: 0+000 do 4+550 - Etap II"
(znak sprawy: BZP.272.1.3.2015)


Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Dokumentacja projektowa - Plan orientacyjny - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Dokumentacja projektowa - Projekt zagospodarowania terenu (rys. 1) - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Dokumentacja projektowa - Projekt zagospodarowania terenu (rys. 2) - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Dokumentacja projektowa - Przekroje konstrukcyjne - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ
Przedmiar robót + Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wykaz wykonanaych robót budowlanych - Załącznik nr 10 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczetsniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ

Oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 12 do SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 29.10.2015 r.

skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn.: "Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz dozór nad pojazdami nieodebranymi przez właścicieli w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia"
(znak sprawy: BZP.272.1.7.2015)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1/A do SIWZ (dot. Części I zamówienia)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1/B do SIWZ (dot. Części II zamówienia)
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt umowy (dot. Części I) - Załącznik Nr 4/A do SIWZ
Projekt umowy (dot. Części II) - Załącznik Nr 4/B do SIWZ

Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Szacunkowa ilość pojazdów, które podlegać będą 1) przechowywaniu na parkingu strzeżonym, 2) dozorowi na placu składowym/parkingu - Załącznik Nr 6 do SIWZ


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 13.01.2016 r.
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.01.2016 r.
skan ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Strona główna | 2014 | 2015 | 2015 r. - zamówienia do 30.000 euro | 2016 | 2016 r. - zamówienia do 30.000 euro | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego