Zamówienia publiczne


Idź do treści

2014

Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn.: "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego) do budynków administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 i ul. Kochanowskiego 10" (znak sprawy: ROT-IV.272.1.1.2014)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy (CZĘŚĆ I) - Załącznik Nr 1a do SIWZ
Formularz cenowy (CZĘŚĆ I) - Załącznik Nr 1b do SIWZ
Formularz ofertowy (CZĘŚĆ II) - Załącznik Nr 2a do SIWZ
Formularz cenowy (CZĘŚĆ II) - Załącznik Nr 2b do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 4 do SIWZ

Oświadczenie o zawartej umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - na świadczenia usług dystrybucyjnych paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego - Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SIWZ

skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 02.04.2014 r.
skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn.: "Obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego"
(znak sprawy: ROT-IV.272.1.2.2014)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego oddziału/filii na terenie Jeleniej Góry lub o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej Góry, która będzie funkcjonować od dnia podpisania umowy przez okres 60 miesięcy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego - Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 20.05.2014 r.)
skan wyjaśnień treści SIWZ


MATERIAŁY POMOCNICZE DLA WYKONAWCÓW

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 20.05.2014 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 20.05.2014 r.
Załącznik Nr 1 do SIWZ - po zmianach z dnia 20.05.2014 r.
Załącznik Nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 20.05.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 23.05.2014 r.)
skan wyjaśnień treści SIWZ


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 23.05.2014 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z 20 i 23 maja 2014 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 28.05.2014 r.)
skan wyjaśnień treści SIWZ


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 28.05.2014 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z 20,23 i 28 maja 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 18.06.2014 r.
skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn.: "Dostawa energii elektrycznej do budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (znak sprawy: ROT-IV.272.1.3.2014)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1a do SIWZ
Formularz cenowy - Załącznik Nr 1b do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o zawartej umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze - na świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ


Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dn. 14.04.2014r.)
skan wyjaśnień do treści SIWZ

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 14.04.2014 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 14.04.2014 r.
Załącznik Nr 1a do SIWZ - po zmianach z dnia 14.04.2014 r.
Załącznik Nr 1b do SIWZ po zmianach z dnia 14.04.2014 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia


Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dn. 15.04.2014r.)
skan wyjaśnień do treści SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 12.05.2014 r.
skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 207.000 euro pn.: "Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Powiatu Jeleniogórskiego" (znak sprawy: ROT-IV.272.1.4.2014)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
skan ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Materiały dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pn.: "Przebudowa budynku mieszkalno-biurowego na cele oświatowe"
(znak sprawy: ROT-IV.272.1.7.2014)

Ogłoszenie o zamówieniu
skan ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie (informacja) dotycząca przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ
Projekt budowlany - Załącznik Nr 6 do SIWZ
Decyzja powolenia na budowę - strona 1
Decyzja pozwolenia na budowę - strona 2
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 7 do SIWZ
Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 10 do SIWZ
Oświadczenie dot. posiadania wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 23.10.2014 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 23.10.2014 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.10.2014 r.
skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 23.10.2014 r.


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 24.10.2014 r.)
skan pisma dot. zmiany treści SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z 23 i 24.10.2014 r.
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Przedmiar robót) po zmianach z dnia 24.10.2014 r. (w formacie pdf)
Załącznik Nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 24.10.2014 r. (w formacie word)
Załącznik nr 9 do SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych) po zmianach z dnia 24.10.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.10.2014 r.
skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 24.10.2014 r.


Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 24.10.2014 r.)
skan wyjaśnień treści SIWZ

Zmiana treści Zał. Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z dnia 27.10.2014 r.)
skan pisma dot. zmiany treści Zał. Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ - po zmianach z dnia 27.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 14.11.2014 r.
skan Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Strona główna | 2014 | 2015 | 2015 r. - zamówienia do 30.000 euro | 2016 | 2016 r. - zamówienia do 30.000 euro | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego